2s
Jesteś tutaj: Start Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP

konwent przewodn 1 20190130 1293549551Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP - jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w dniu 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku. Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP składa się z przewodniczących sejmików samorządowych województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej funkcjonowało Forum Przewodniczących i Dyrektorów Biur (Kancelarii) Sejmików Województw RP. Posiedzenie I Forum Przewodniczących i Dyrektorów Biur (Kancelarii) Sejmików Województw RP odbyło się w dniach 18-19 czerwca 2004 roku w Opolu. Natomiast posiedzenie I Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP miało miejsce w dniach 25-26 czerwca 2009 roku w Mrągowie.
Konwent wspiera Związek i jego organy w:

• podejmowaniu inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów, na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów - zgodnie z zasadą pomocniczości,
• inicjowaniu działań, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
• inspirowaniu społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw,
• inspirowaniu środowisk samorządowych, biznesu, nauki, techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw,
• promowanie działalności Związku Województw RP.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP, jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w dniu 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku.

Regulamin Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw
Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
Postanowienia ogólne
§1
1.      Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Konwentem", pełni rolę opiniodawczo – doradczą Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
2.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.      Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
2.      Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
3.      Związku - należy przez to rozumieć Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
4.      Stanowiskach, należy przez to rozumieć wyrażane przez Konwent poglądy, oświadczenia, czy opinie w sprawach o istotnym znaczeniu dla Samorządów Województw lub uroczyste akty podejmowane w celu upamiętnienia, uczczenia lub zwrócenia uwagi na wyjątkowy aspekt określonej sprawy,
5.      Uchwałach, należy przez to rozumieć rozpatrywane przez Konwent sprawy w przypadkach określonych niniejszym regulaminem, a także postulaty, apele, propozycje rozwiązań w danym obszarze lub też zgłaszane uwagi do projektów dokumentów w procesie ich legislacji, kierowane przez Konwent do podmiotów zewnętrznych;
 
Zadania Konwentu
§2
1.      Głównym zadaniem Konwentu jest pomoc w realizacji zadań statutowych Związku i prezentowanie tych działań na forum Związku oraz poszczególnych sejmików.
2.      Konwent wspiera Związek i jego organy w;
1.      podejmowaniu inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów, na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów - zgodnie z zasadą pomocniczości,
2.      inicjowaniu działań, opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
3.      inspirowaniu społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw,
4.      inspirowaniu środowisk samorządowych, biznesu, nauki, techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw,
5.      promowaniu działalności Związku Województw RP.
 
 
 
 
 
Skład Konwentu
§3
1.      W skład Konwentu wchodzą przewodniczący sejmików województw.
2.      Uczestnictwo przewodniczących w pracach Konwentu jest, z zastrzeżeniem ust. 3, osobiste.
3.      Przewodniczący sejmiku może upoważnić do udziału, z prawem głosu, w posiedzeniu Konwentu wiceprzewodniczącego sejmiku.
 
§4
1.      Pracami Konwentu kieruje Przewodniczący Konwentu, zwany dalej Przewodniczącym, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Konwentu, zwany dalej Wiceprzewodniczącym.
2.      Przewodnictwo Konwentu ma charakter rotacyjny powiązany z prezydencją województwa. Przewodniczącym Konwentu jest Przewodniczący Sejmiku Województwa sprawującego prezydencję, a wiceprzewodniczącym Przewodniczący Sejmiku Województwa mający objąć następną prezydencję. Miejscem urzędowania Przewodniczącego Konwentu jest siedziba Sejmiku Województwa, które obejmuje w danym półroczu przewodnictwo w Konwencie. Okres prezydencji danego województwa i przewodnictwa w Konwencie pokrywa się z okresem prezydencji danego województwa i przewodnictwem w Konwencie Marszałków Województw RP.
3.      Przewodniczący Konwentu kieruje jego pracami i reprezentuje go na zewnątrz.
4.      Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mają prawo uczestniczyć w pracach Zarządu Związku z głosem doradczym.
 
Organizacja Prac Konwentu
§5
1.      Konwent pracuje na posiedzeniach plenarnych.
2.      Posiedzenie Konwentu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy oraz na wniosek statutowych organów Związku Województw lub co najmniej 1/4 składu Konwentu.
3.      Konwent obraduje w obecności co najmniej jednej trzeciej członków swego składu.
4.      W celu wypracowania określonego stanowiska lub uchwały Konwent może powołać zespół roboczy, w skład którego mogą wchodzić zarówno członkowie Konwentu, jak i eksperci.
5.      W posiedzeniu Konwentu uczestniczą z głosem doradczym Dyrektorzy Biur / Kancelarii Sejmików.
6.      W posiedzeniu Konwentu uczestniczyć mogą zaproszeni przez Przewodniczącego goście.
7.      W ramach półrocznego przewodnictwa danego województwa odbywa się co najmniej jedno posiedzenie Konwentu.
8.      O czasie, miejscu i projekcie porządku posiedzenia członkowie Konwentu winni być powiadomieni z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
9.      Stanowiska Konwentu, po ich wcześniejszym skonsultowaniu przyjmowane są jednogłośnie.
 
Podejmowanie uchwał
§6
1.      Konwent podejmuje uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej ½ Członków Konwentu.
2.      Wnioski mniejszości stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia.
3.      Uchwały Konwentu przekazywane są w pierwszej kolejności do:
1.      Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw.
2.      Zarządu Związku Województw.
3.      Konwentu Marszałków.
4.      Konwent po podjęciu w formie uchwały przedkłada Zgromadzeniu propozycje co do:
1.      założeń wieloletniego programu Związku Województw,
2.      założeń strategicznego programu kadencyjnego i koreferat do rocznych sprawozdań i planów Zarządu Związku.
5.      Posiedzenia Konwentu mogą odbywać się zarówno stacjonarnie jaki i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ale również w formie hybrydowej (zarówno stacjonarnie jak i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).
6.      Uchwały, stanowiska mogą być procedowane stacjonarnie jak i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ale również w formie hybrydowej (zarówno stacjonarnie jak i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).
7.      Uchwały, stanowiska mogą być procedowane w trybie obiegowym Konwentu.
 
Obsługa prac Konwentu
§7
1.      Obsługę organizacyjną prac Konwentu zapewnia Biuro Konwentu Województwa, które aktualnie przewodzi Konwentowi wraz z Biurem Związku.
2.      Do zadań Biura Konwentu oraz Biura Związku należy w szczególności:
1.      organizacja posiedzeń Konwentu,
2.      koordynacja przygotowania oraz dostarczanie członkom Konwentu materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia,
3.      sporządzania protokołów z posiedzeń Konwentu,
4.      gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami Konwentu, a w szczególności rejestru oraz tekstów uchwał, stanowisk, protokołów,
5.      wykonywanie innych zadań zleconych przez Konwent lub jego Przewodniczącego.
3.      Przewodniczący wraz z Biurem Związku są odpowiedzialni przed organami Związku za informację o sprawach dotyczących Konwentu i uchwałach, stanowiskach podejmowanych przez Konwent.
4.      Z posiedzenia Konwentu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
1.      datę i miejsce posiedzenia Konwentu,
2.      listę członków Konwentu uprawnionych do głosowania oraz innych osób zaproszonych i przybyłych na posiedzenie,
3.      przyjęty porządek obrad,
4.      przedstawione informacje dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia,
5.      zgłoszone zapytania, wnioski i propozycje dotyczące podejmowanych uchwał, stanowisk,
6.      informację o przyjętych lub oddalonych projektach uchwał, stanowisk, z odnotowaniem wyniku głosowania,
7.      teksty podjętych uchwał, stanowisk.
5.      Protokół większością głosów przy obecności co najmniej ½ Członków Konwentu przyjmuje się na kolejnym posiedzeniu Konwentu.
 
Postanowienia końcowe
§8
1.      Konwent działa na podstawie niniejszego Regulaminu, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Związku Województw.
2.      Wnioski w sprawie zmian w Regulaminie Konwent przyjmuje większością 2/3 pełnego składu Konwentu w formie uchwały.
3.      Zmiany w Regulaminie dokonuje się w trybie właściwym dla jego przyjęcia.
4.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Sekretarz Zgromadzenia Ogólnego Przewodniczący Zgromadzenia
Ogólnego Związku Województw RP Związku Województw RP
 
 
 
Regulamin został przyjęty na posiedzeniu plenarnym XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w dniu 24 lutego 2012 roku, w Wieliczce.
Zmiany w regulaminie dokonane zostały uchwałą podjętą w trybie obiegowym przez Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r.
Zmiany w regulaminie dokonane zostały uchwałą podjętą na posiedzeniu plenarnym
XL Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.
 
 

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information