2s
Jesteś tutaj: Start Komisje Komisje stałe

Komisje stałe

Statut Województwa Zachodniopomorskiego (z dn. 2 sierpnia 2019):

Rozdział V

Komisje Sejmiku

§ 16

1. Sejmik powołuje spośród radnych komisje stałe określone w Statucie.
2. Sejmik może powoływać komisje doraźne do wykonywania określonych zadań.
3. Przedmiotem działania komisji są wszystkie sprawy należące do wyłącznej właściwości Sejmiku.
4. Komisje pełnią funkcje pomocnicze wobec Sejmiku i nie mogą przejmować jego kompetencji.
5. Projekt uchwały ustalającej skład komisji przedkłada Sejmikowi Przewodniczący Sejmiku na podstawie pisemnych wniosków zainteresowanych radnych i klubów radnych.
6. Sejmik wybiera skład osobowy komisji spośród zgłoszonych kandydatów.
7. W skład komisji wchodzą wyłącznie radni w liczbie nie mniejszej niż pięciu.
8. Wyboru Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących dokonuje Sejmik, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 4 ustawy.
9. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji.
10. Przepisy dotyczące komisji stałych stosuje się odpowiednio do komisji doraźnych.

§ 17

1. Radny powinien być członkiem przynajmniej jednej komisji.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy radnych będących członkami Zarządu, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku. Przepisy art. 30 ust. 2 i art. 30a ust. 2 ustawy stosuje się odpowiednio.
3. Radny może być Przewodniczącym tylko jednej komisji stałej.

§ 18
1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu lub przez aklamację.
2. Uchwały i inne rozstrzygnięcia komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji.
3. W przypadku uchwał i innych rozstrzygnięć Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków komisji.

§ 19
Do podstawowych zadań komisji, w zakresie ich właściwości, należy:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Sejmiku,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) ocena wykonywania uchwał Sejmiku przez Zarząd,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Sejmik lub Przewodniczącego Sejmiku.

§ 20

1. Komisja może powoływać podkomisje, określając ich skład, zadania oraz czas, na jaki zostały powołane.
2. Przewodniczącego podkomisji powołuje komisja.
3. Do zwoływania posiedzeń i przebiegu obrad podkomisji mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące komisji.

§ 21

Sprawy sporne między komisjami rozstrzyga Sejmik, na wniosek Przewodniczącego Sejmiku lub Przewodniczącego Komisji stałej, w trybie określonym w § 38.

§ 22

W celu realizacji wspólnych zadań komisje współdziałają przez:
1) wspólne posiedzenia zainteresowanych komisji,
2) udostępnianie posiadanych opracowań, analiz i opinii,
3) powoływanie międzykomisyjnych zespołów do załatwiania wskazanych spraw.

§ 23

1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) organizowanie pracy komisji,
2) przewodniczenie posiedzeniom komisji,
3) reprezentowanie komisji.
2. W ramach udzielonego upoważnienia lub pod nieobecność Przewodniczącego Komisji funkcje, o których mowa w ust. 1, pełni upoważniony Wiceprzewodniczący, a w razie braku wskazania Wiceprzewodniczący starszy wiekiem, bądź wskazany przez Przewodniczącego członek komisji.

§ 24

Stałymi komisjami Sejmiku są:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych,
3) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
4) Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska,
5) Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
6) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,
7) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
8) Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej.

§ 25

1. W celu kontroli działalności Zarządu oraz jednostek określonych w § 74 i § 75 niniejszego Statutu, Sejmik powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Każdy klub radnych ma swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej. Przepis stosuje się odpowiednio przy ustalaniu składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu Województwa i występowanie
z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi,
2) przygotowanie corocznej oceny pracy Zarządu,
3) sporządzanie opinii do wniosku o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
4) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Sejmiku,
5) kontrola działalności Zarządu oraz jednostek określonych w § 74 i § 75 niniejszego Statutu.
4. Komisja Rewizyjna przygotowuje coroczną ocenę pracy działalności Zarządu oraz jednostek określonych w § 74 i § 75 niniejszego Statutu, w szczególności na podstawie:
1) oceny przedłożonego przez Zarząd raportu o stanie Województwa,
2) własnej opinii o wykonaniu przez Zarząd zaleceń Sejmiku w sprawach wynikających z wnoszonych skarg i wniosków, oraz interpelacji i zapytań radnych,
3) wyników przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.

§ 26

Do zakresu działania komisji, o których jest mowa § 24 pkt. 2, 4–8, poza sprawami określonymi w § 19, należy w szczególności:
1) Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych – opiniowanie wszystkich projektów uchwał, sporządzenie ocen wykonywania budżetu, w tym budżetu obywatelskiego oraz gospodarowania majątkiem Województwa a także sprawy związane z wykonywaniem mandatu radnego,
2) Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska – współudział w tworzeniu programów wojewódzkich, w tym planu zagospodarowania przestrzennego, ocena przekształceń własnościowych i jakości infrastruktury komunikacyjnej oraz ochrony środowiska,
3) Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – współudział w tworzeniu programów promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu patologiom społecznym oraz oceny stanu bezpieczeństwa publicznego,
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – sprawy nauki i edukacji w regionie, ochrony kultury i jej dóbr oraz rozwoju turystyki i sportu,
5) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – współudział w tworzeniu programów rozwoju rolnictwa i modernizacji obszarów wiejskich,
6) Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej – uczestnictwo w określaniu priorytetów współpracy zagranicznej, wspieranie działań w zakresie promocji i rozwoju Województwa za granicą oraz współpraca ze społecznościami regionalnymi i organizacjami innych państw.

§ 27

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy badanie zasadności oraz przedkładanie Sejmikowi projektów uchwał w sprawie sposobu rozpatrzenia skarg na działania Zarządu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

§ 28

1. Przewodniczący Sejmiku przekazuje skargi, wnioski i petycje, o których mowa w § 27 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zobowiązana jest w szczególności do:
1) wszechstronnego wyjaśnienia spraw przekazanych w skardze, wniosku lub petycji w sposób zapewniający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego, właściwe jego udokumentowanie oraz ocenę zasadności,
2) uzyskania odpowiednio od Marszałka lub Zarządu stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji,
3) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt. 1–2, przygotowania projektu uchwały Sejmiku w sprawie skargi, wniosku lub petycji.

§ 29

1. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedkłada Przewodniczącemu Sejmiku, projekt uchwały, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt. 3.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Sejmiku umieszcza w porządku obrad najbliższej sesji Sejmiku.
3. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji w określonych ustawowo terminach, Przewodniczący Sejmiku informuje o tym fakcie strony sprawy, określając przy tym nowy termin rozpatrzenia danej skargi, wniosku lub petycji.

§ 30

Przewodniczący Sejmiku zawiadamia, odpowiednio skarżącego, wnioskodawcę lub wnoszącego petycję, o sposobie załatwienia skargi, wniosku i petycji przez Sejmik.

§ 31

Do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w zakresie nieuregulowanym w § 27–30 stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu, dotyczące komisji stałych Sejmiku.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information