2s
Jesteś tutaj: Start Członkostwo przedstawicieli województwa w organizacjach i związkach krajowych

Przedstawiciele województwa w organizacjach i związkach krajowych

 Członkostwo w ramach Związku Województw RP:

               NAZWA           PRZEDSTAWICIELE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Związek Województw RP                     Olgierd Geblewicz – Prezes Zarządu
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Teresa Kalina
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Tomasz Sobieraj
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Marcin Przepióra
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Konwent Marszałków Województw RP Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP    Teresa Kalina
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Rada Internetowego Serwisu Informacyjnego Związku Województw RP   Gabriela Wiatr Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP Tomasz Sobieraj
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP Olgierd Kustosz
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Nauki, Edukacji i Sportu ZWRP Stanisław Wziątek
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Żywności ZWRP Olgierd Kustosz
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZWRP Anna Bańkowska
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP Robert Sutarczyk
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Finansów Publicznych ZWRP Marek Dylewski
Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego
Zespół Ekspercki Skarbników Województw ZWRP Marek Dylewski
Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego
Zespół Ekspercki ds. ochrony środowiska ZWRP Andrzej Posłuszny
Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska UMWZ
Zespół Ekspercki ds. polityki energetycznej ZWRP Marzena Budnik-Ródź
Kierownik Biura ds. Bezpieczeństwa i Energetyki w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych UMWZ
Zespół Ekspercki ds. rynku pracy ZWRP Andrzej Przewoda
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
Zespół Ekspercki ds. społeczeństwa informacyjnego ZWRP Tomasz Komorowski
Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UMWZ
Zespół Ekspercki ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej ZWRP Zbigniew Piskorz
Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego
Zespół Ekspercki ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej ZWRP                 

Marcin Szmyt
Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ

Marek Orszewski
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ

 

Członkostwo z ramienia Związku Województw RP:

NAZWA         PRZEDSTAWICIELE
Komitet Monitorujący RPO w Województwie Zachodniopomorskim   

Artur Wezgraj – Zastępca Członka
Radny Województwa Zachodniopomorskiego

Komitet Monitorujący Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020      Piotr Wolski - Zastępca Przedstawiciela ZWRP
Kierownik Biura ds, Koordynacji Instrumentów Wsparcia, Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Komitet Monitorujący Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Olgierd Geblewicz - Zastępca Przedstawiciela ZWRP
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Andrzej Przewoda – Członek, Przedstawiciel Konwentu Dyrektorów WUP, Dyrektor WUP

Dorota Rybarska Jarosz – Zastępca Członka, Przedstawiciel Konwentu Dyrektorów ROPS, Dyrektor ROPS

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Olgierd Kustosz – Członek, Przedstawiciel ZWRP wskazany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej
oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Tomasz Sobieraj - Przedstawiciel ZWRP
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komitet Monitorujący Program Interreg Europa Środkowa Krzysztof Żarna – Zastępca Członka, Przedstawiciel ZWRP
Zastępca Dyrektora Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki UMWZ
Europejski Komitet Regionów Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Senacki Zespół Ekspertów Paweł Szeremet - Centrum Inicjatyw Gospodarczych UMWZ
Zespół, który dokona przeglądu fin. samorząd. Podzespół od nr 1 do 5 Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj - Dyrektor Wydziału Finansów i Budzetu UMWZ
Rada Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych Michał Żuber - Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Grupa robocza ds. przygotowania Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Piotr Wolski - Zastępca Przedstawiciela ZWRP
Kierownik Biura ds, Koordynacji Instrumentów Wsparcia, Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Komitet Sterująco-Monitorujący Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (Kadencja 2017-2020) Magdalena Pieczyńska - p.o. Dyrektorki Wydziału Współpracy Społecznej UMWZ
Komitet Monitorujący Program Operacyjny "Rybarstwo i Morze" 2014-2020 Olgierd Kustosz – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 (w charakterze Członka) Olgierd Kustosz – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Prekomitet Monitorujący program "Fundusze Europejskie dla Rybactwa" na lata 2021-2027 Krzysztof Berest - Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ
Komitet ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

Członkostwo w ramach Konwentu Marszałków Województw RP:

Zespół  ds. społeczeństwa informacyjnego przy Konwencie
Marszałków Województw RP 
 
Tomasz Komorowski – Członek
Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UMWZ
Zespół Porozumiewawczy Regionalnych Systemów Informacji
Przestrzennej
Zbigniew Piskorz – Przedstawiciel
Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego 
Zespół roboczy w sprawie bezpieczeństwa publicznego przy Konwencie
Marszałków Województw RP

Mariusz Sikora - Członek
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych UMWZ                                                                     

Międzywojewódzki zespół roboczy woj. ochrony zdrowia przy Konwencie                   
Marszałków Województw RP
Dorota Łabinowicz – Członek
Dyrektor Wydziału Zdrowia UMWZ
Zespół merytoryczny ds. turystyki przy Konwencie Marszałków
Województw RP

Anna Bańkowska – Członek
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Damian Greś – Dyrektor Współpracy Terytorialnej i Turystyki UMWZ

Zespół doradczy ds. systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami Karolina Błażków - Członek, Kierownik Biura Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska UMWZ
Grupa robocza ds. polityki klastrowej Paweł Szeremet - Przedstawiciel Centrum Inicjatyw Gospodarczych UMWZ
Zespół ds. monitorowania finansów oświaty Małgorzata Stachowiak - Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu UMWZ
Podzespół ds. związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programu operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach perspetywy finansowej na lata 2021-2027 Krzysztof Berest - Przedstawiciel
Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

Kinga Flaga-Gieruszyńska - Pełnomocnik Marszałka ds. organizacji i zarządzania w służbie ochrony zdrowia

Zespół ds. wypracowywania zmian w przepisach dotyczących działalnośći Samorządu Terytorialnego przy Narodowej Radzie Rozwoju KPRM

Olgierd Geblewicz - Członek

Marszałek Wojewóztwa Zachodniopomorskiego

 

Pozostałe członkostwa:

Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej

Olgierd Geblewicz – Członek
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Komitet ds. Umowy Partnerstwa

Marcin Szmyt – Członek
Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ

Marek Orszewski – Członek
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ                                                   

Komitet Konsultacyjny ds. Projektów Transnarodowych i Międzynarodowych
na lata 2014-2020

Joanna Iwancz – Przedstawiciel
Kierownik Biura ds. współpracy międzynarodowej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Wydziale Współpracy Terytorialnej i Turystyki UMWZ

Anna Błeszyńska – Zastępca
Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki UMWZ

Komitet Monitorujący RPO w Województwie Zachodniopomorskim

Olgierd Geblewicz – Przewodniczący
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Tomasz Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej przy ministerstwie właściwym ds. rozwoju regionalnego

Olgierd Geblewicz – Członek

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Sieć „ Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju”

Grupa Robocza ds. Energetyki
działająca w ramach sieci organów środowiskowych
i instytucji zarządzania funduszami unijnymi / GDOŚ
Piotr Wolski - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

Grupa Robocza ds. Ocen oddziaływania na Środowisko
działająca w ramach sieci organów środowiskowych
i instytucji zarządzania funduszami unijnymi / GDOŚ

Dorota Korenicka - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Wanda Skorupska - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu
działająca w ramach sieci organów środowiskowych
i instytucji zarządzania funduszami unijnymi / GDOŚ
Wanda Skorupska - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

Grupa Robocza ds. Gospodarki odpadami
działająca w ramach sieci organów środowiskowych i instytucji
zarządzania funduszami unijnymi / GDOŚ
Marek Budziłowicz – Członek Grupy Roboczej
Wdział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Krajowe Forum Terytorialne

Marek Orszewski – Zastępca Członka
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ

Igor Jasinski - Zastępca Członka
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Grupa Sterująca ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich
przy ministerstwie właściwym ds. rozwoju regionalnego

Natasza Wolska - Zastępca Przedstawiciela
Gabinet Marszałka UMWZ

Grupa Robocza ds. KSOW przy ministerstwie właściwym ds. rozwoju regionalnego Artur Przybylski
Dyrektor Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWZ
Grupa Robocza ds. pomocy publicznej przy ministerstwie właściwym ds. rozwoju regionalnego

Piotr Wolski - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Katarzyna Kaak-Łasecka - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Grupa Robocza ds. Przedsiębiorców przy ministerstwie właściwym ds. rozwoju regionalnego Marek Orszewski - Członek Grupy Roboczej
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego

Przemysław Włosek – Przedstawiciel
Sekretarz Województwa - Dyrektor Generalny Urzędu

Marek Orszewski – Zastępca Przedstawiciela
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ

Komisja ds. gospodarki przestrzennej w ramach Stowarzyszenia
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Anna Smentek – Przedstawiciel Województwa/Przewodnicząca Komisji
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ
Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji

Marek Orszewski – Przedstawiciel
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ

Paweł Szeremet – Zastępca Przedstawiciela
Centrum Inicjatyw Gospodarczych UMWZ

Zespół ds. mniejszości narodowych i etnicznych w województwie
zachodniopomorskim
Krzysztof Faliński – Członek
Pełnomocnik Marszałka ds. zwalczania uzależnień Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Zespół ds. mobilności rowerowej Wanda Nowotarska - Kierownik Biura ds. Komunikacji Rowerowej
Zespół ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji przy KPRM Tomasz Sobieraj – Przedstawiciel
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja do oceny wniosków, w ramach "Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Agnieszka Ulass – Przedstawiciel
Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu UMWZ
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Olgierd Geblewicz – Członek Prezydium
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Grupa robocza ds. sprawozdawczości
Zespół ds. wskaźników EFRR/EFS przy ministerstwie właściwym ds. rozwoju regionalnego
Marek Budziłowicz – Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Grupa robocza ds. Przeciwdziałania Nadużyciom Finansowym
w Funduszach Polityki Spójności
przy ministerstwie właściwym ds. rozwoju regionalnego
Marcin Room - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych VIII kadencji Anna Bańkowska - Przedstawiciel JST
Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Andrzej Przewoda - Członek

Przedstawiciel Konwentu Dyrektorów WUP, Dyrektor WUP

 

Dorota Rybarska-Jarosz - Zastępca Członka

Przedstawiciel Konwentu Dyrektorów ROPS, Dyrektor ROPS

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information