Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP

konwent przewodn 1 20190130 1293549551Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP - jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w dniu 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku. Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP składa się z przewodniczących sejmików samorządowych województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej funkcjonowało Forum Przewodniczących i Dyrektorów Biur (Kancelarii) Sejmików Województw RP. Posiedzenie I Forum Przewodniczących i Dyrektorów Biur (Kancelarii) Sejmików Województw RP odbyło się w dniach 18-19 czerwca 2004 roku w Opolu. Natomiast posiedzenie I Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP miało miejsce w dniach 25-26 czerwca 2009 roku w Mrągowie.
Konwent wspiera Związek i jego organy w:

• podejmowaniu inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów, na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów - zgodnie z zasadą pomocniczości,
• inicjowaniu działań, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
• inspirowaniu społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw,
• inspirowaniu środowisk samorządowych, biznesu, nauki, techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw,
• promowanie działalności Związku Województw RP.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP, jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w dniu 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku.


Regulamin Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej


Postanowienia ogólne
§1

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Konwentem", pełni rolę opiniodawczo – doradczą Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw
§2

1. Głównym zadaniem Konwentu jest pomoc w realizacji zadań statutowych Związku i prezentowanie ich na forum Związku oraz poszczególnych sejmików.
2. Konwent wspiera Związek i jego organy w;
1. podejmowaniu inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów, na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów - zgodnie z zasadą pomocniczości,
2. inicjowaniu działań, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
3. inspirowaniu społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw,
4. inspirowaniu środowisk samorządowych, biznesu, nauki, techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw
5. promowanie działalności Związku Województw RP.

Skład Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw
§3

1. W skład Konwentu wchodzą przewodniczący sejmików województw.
2. Uczestnictwo przewodniczących w pracach Konwentu jest, z zastrzeżeniem ust. 3, osobiste.
3. Przewodniczący sejmiku może upoważnić do udziału, z prawem głosu, w posiedzeniu Konwentu wiceprzewodniczącego sejmiku.

§4

1. Pracami Konwentu kieruje Przewodniczący, zwany dalej Przewodniczącym, a w razie jego nieobecności jeden z dwóch Wiceprzewodniczących, zwanych dalej Wiceprzewodniczącymi.
2. Przewodniczący jest wybierany przez Konwent Przewodniczących na okres jednego roku. Wiceprzewodniczącymi Konwentu są każdorazowo Przewodniczący Sejmiku Województwa, które przewodzi aktualnie Konwentowi Marszałków Województw RP oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa, które obejmuje przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP w kolejnej kadencji.
3. Przewodniczący Konwentu kieruje jego pracami i reprezentuje go na zewnątrz.
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Konwentu mają prawo uczestniczyć w pracach Zarządu Związku z głosem doradczym.

Organizacja Prac Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw
§5

1. Konwent pracuje na posiedzeniach plenarnych.
2. Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy oraz na wniosek statutowych organów Związku Województw lub co najmniej 1/4 składu Konwentu.
3. Konwent obraduje w obecności co najmniej jednej trzeciej członków swego składu.
4. W celu wypracowania określonego stanowiska Konwent może powołać zespół roboczy, w skład którego mogą wchodzić zarówno członkowie Konwentu, jak i eksperci.
5. W posiedzeniu Konwentu uczestniczą z głosem doradczym Dyrektorzy Biur / Kancelarii Sejmików.
6. W posiedzeniu Konwentu uczestniczyć mogą zaproszeni przez Przewodniczącego goście.
7. Posiedzenia Konwentu odbywają się co najmniej 2 razy do roku.
8. O czasie, miejscu i projekcie porządku posiedzenia członkowie Konwentu winni być powiadomieni z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
9. Przewodniczący Sejmiku Województwa, który jest gospodarzem posiedzenia Konwentu współprzewodniczy posiedzeniu.

Podejmowanie uchwał
§6

1. Konwent podejmuje uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej ½ Członków Konwentu.
2. Wnioski mniejszości stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia.
3. Uchwały Konwentu przekazywane są w pierwszej kolejności do:
1. Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw.
2. Zarządu Związku Województw.
3. Konwentu Marszałków.
4. Konwent przedkłada Zgromadzeniu Ogólnemu Związku Województw propozycje co do:
1. założeń wieloletniego programu Związku Województw,
2. założeń strategicznego programu kadencyjnego i koreferat do rocznych sprawozdań i planów Zarządu Związku.

Obsługa prac Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw
§7

1. Obsługę organizacyjną prac Konwentu zapewnia Biuro Związku.
2. Do zadań Biura Związku należy w szczególności:
1. organizacja posiedzeń Konwentu,
2. koordynacja przygotowania oraz dostarczanie członkom Konwentu materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia,
3. sporządzania protokołów z posiedzeń Konwentu,
4. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami Konwentu, a w szczególności rejestru oraz tekstów uchwał i protokołów,
5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Konwent lub jej Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Konwentu wraz z Biurem Związku są odpowiedzialni przed organami Związku za informację o sprawach dotyczących Konwentu i uchwałach podejmowanych przez Konwent.
4. Z posiedzenia Konwentu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
1. datę i miejsce posiedzenia Konwentu,
2. listę członków Konwentu uprawnionych do głosowania oraz innych osób zaproszonych i przybyłych na posiedzenie,
3. przyjęty porządek obrad,
4. przedstawione informacje dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia,
5. zgłoszone zapytania, wnioski i propozycje dotyczące podejmowanych uchwał i innych spraw,
6. informację o przyjętych lub oddalonych projektach uchwał z odnotowaniem wyniku głosowania,
7. teksty podjętych uchwał,
5. Protokół przyjmuje się na kolejnym posiedzeniu Konwentu.

Postanowienia końcowe
§8

1. Konwent działa na podstawie niniejszego Regulaminu, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Związku Województw.
2. Wnioski w sprawie zmian w Regulaminie Konwent przyjmuje większością 2/3 pełnego składu Konwentu.
3. Zmiany w Regulaminie dokonuje się w trybie właściwym dla jego przyjęcia.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Regulamin został przyjęty na posiedzeniu plenarnym XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w dniu 24 lutego 2012 roku,
w Wieliczce.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information