2s
Jesteś tutaj: Start Forum Parlamentów Południowego Bałtyku XI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku 2-4 czerwca 2013 r., Schwerin

XI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku 2-4 czerwca 2013 r., Schwerin

okladkowe 1 20130617 1037855679W dniach 2-4 czerwca 2013 r. w Schwerinie odbyło się XI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, którego gospodarzem był Parlament Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Udział w spotkaniu wzięło blisko 90 przedstawicieli siedmiu regionów – województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Szlezwika-Holsztynu, a także Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Obrady, w formie dyskusji panelowej, obejmowały tematykę w zakresie energii odnawialnej, turystyki oraz zintegrowanej polityki morskiej.Forum poprzedzone było dwoma spotkaniami grup roboczych – dn. 15-16 marca br. w Szczecinie oraz dn. 16-17 maja 2013 r. w Kilonii. Pierwsze spotkanie poświęcone było omówieniu przygotowań do XI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, w tym uzgodnieniu harmonogramu dalszych prac, spotkań grup roboczych oraz programu i tematyki Forum. Drugie spotkanie miało na celu przede wszystkim opracowanie projektu rezolucji, na podstawie propozycji zapisów przesłanych przez uczestniczące regiony w zaproponowanych obszarach tematycznych. Poruszona była również kwestia dalszego istnienia Bałtyckiego Sekretariatu ds. Młodzieży oraz ustalono kolejność przewodnictwa w Forum Parlamentów Południowego Bałtyku na kolejne lata.
XI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku rozpoczęło się uroczystą kolacją, na zaproszenie Prezydent Parlamentu pani Sylvii Bretschneider w czasie „Dnia Otwartego Zamku Schwerińskiego”, siedziby Parlamentu Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Rozpoczynając oficjalnie obrady XI Forum, Prezydent Parlamentu Sylvia Bretschneider złożyła podziękowania wszystkim deputowanym, radnym, pracownikom administracji oraz ekspertom za ciężką pracę w przygotowaniu tegorocznego forum. Pani Prezydent przypomniała początki prac w ramach Forum i zaznaczyła, że Forum Parlamentów Południowego Bałtyku przyczynia się do tego, że nasz region współpracuje coraz lepiej, a my – jako partnerzy – poznajemy się coraz lepiej. Pani Prezydent szczególnie podziękowała za pomoc partnerom ze Szczecina i z Kilonii, którzy organizując spotkania robocze, przygotowali podłoże XI Forum, ponieważ bez tego trudno było by przygotować wspólną rezolucję, która stała się dobrą tradycją. W ten sposób tworzone są bowiem podstawy dla konkretnych tematów współpracy, które mają wpływ na politykę regionalną krajową i europejską. Podkreśliła również, iż nasze wspólne interesy na szczeblu europejskim prezentujemy głównie w zakresie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, jak i zintegrowane polityki morskiej. Zarówno w Komisji Europejskiej, jak i Parlamencie Europejskim jesteśmy postrzegani, jako zaangażowana kooperacja transgraniczna i na pewno rezultatem tego była obecność Przewodniczącego Komisji Europejskiej pana Martina Schulza na tegorocznym Forum. Pani prezydent przypomniała zeszłoroczne X Forum, które odbyło się w Kilonii. Efektem była rezolucja, która orientuje się wobec punktów Strategii Europa 2020. Celem strategii jest stworzenie inteligentnego, zrównoważonego i zintegrowanego wzrostu z celami w 5 dziedzinach: zatrudnienie, innowacja, edukacja, integracja społeczna oraz klimat i energetyka. Stąd tegoroczne tematy wiodące Forum, czyli „Energia odnawialna/ Rozbudowa infrastruktury sieciowej”, „Turystyka” oraz „Zintegrowana polityka morska / Blue Growth” poszerzone o politykę młodzieżową w basenie Morza Bałtyckiego oraz kulturę. Pani Prezydent przypomniała, iż projekt rezolucji dyskutowany był na spotkaniach poprzedzających Forum i każdy parlament partnerski miał możliwość wniesienia swoich propozycji, na podstawie których przygotowany został skonsolidowany tekst. Który po konferencjach redakcyjnych zostanie wspólnie podpisany przez szefów delegacji parlamentów partnerskich. Na koniec pani Prezydent poprosiła o wystąpienie przedstawicieli wszystkich regionów.

Ze strony Województwa Zachodniopomorskiego głos zabrał Wiceprzewodniczący Sejmiku pan Jerzy Kotlęga, który podkreślił, iż współpraca w ramach Forum ma już wieloletnią tradycję i każdy z partnerów stawia sobie określone cele. Wielką wartością są relacje interpersonalne wszystkich partnerów i klimat przez to stworzony, co daje dobrą podstawę do pracy. Przewodniczący nawiązał do trudności z okresu przedakcesyjnego do UE oraz do obecnych czasów kryzysu, co może powodować tendencję do zamykania się regionów we własnych sprawach, a przecież istotnym warunkiem rozwoju jest współpraca z partnerami mającymi wspólny mianownik, którym jest Region Morza Bałtyckiego. Przewodniczący położył szczególny nacisk na fakt, iż tegoroczna rezolucja została doskonale przygotowana i przedyskutowana, co jest również postrzegane, jako wartość wieloletniej współpracy w ramach Forum. W swoim wystąpieniu Przewodniczący odniósł się przede wszystkim do tematyki związanej z energetyką odnawialną, która jest kluczową dla wszystkich regionów. Przedstawił również projekt transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej realizowany w województwie zachodniopomorskim przez gminę Człopa oraz gminę Lassan w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, który prezentowany był podczas wspólnego posiedzenia komisji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego na temat współpracy w sektorze energetycznym. Projekt zakłada, by w ramach prowadzonej współpracy bilateralnej, przekształcić obie gminy w gminy bioenergetyczne tak, aby poprzez wytwarzanie prądu i ciepła z regionalnej biomasy pokryć w stu procentach lokalne zapotrzebowanie na prąd oraz więcej niż 50% na ciepło. Przewodniczący podkreślił również ważność pozostałych zagadnień dla dalszego rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego.

Z pozostałych regionów głos zabrali: Bernd Voß (Parlament Szlezwika-Holsztynu), Marek Biernacki (Sejmik Województwa Pomorskiego), Alexander Musevich (Duma Obwodu Kaliningradzkiego), Dr Sven Tode (Parlament Hamburga), Julian Osiecki (Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Annika Annerby Jansson (Rada Regionu Skanii).

Drugi blok tematyczny rozpoczęła swoim wystąpieniem pani Monika Stankiewicz, Sekretarz wykonawczy HELCOM. Przedstawiła prezentację „Obecne działania i przyszłe wyzwania Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku HELCOM”. HELCOM, to jedna z organizacji, która najdłużej działa w regionie Morza Bałtyckiego i jest punktem spornym dla wszystkich, zajmujących się środowiskiem i rozwojem tego regionu. Działalność HELCOM’u nie ogranicza się do kwestii środowiskowych, skupia również ministerstwa sektorowe i innych interesariuszy, w tym również parlamentarzystów.

XI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku podzielone było na trzy sesje tematyczne. W tematykę energetyki wprowadziła uczestników pani Johanna Schmidt, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Niemczech, która przedstawiła referat dotyczący europejskiej polityki energetycznej. Pani Schmidt wzięła udział w Forum w zastępstwie za Komisarza UE ds. Energii pana Günthera Oettingera. Podkreślając istotność tematyki energii, energetyki i infrastruktury energetycznej, poinformowała o Szczycie Rady Europejskiej, gdzie szefowie rządów i państw UE próbowali dokonać oceny i przeglądu unijnej polityki energetycznej w czasie kryzysu. Wnioski po spotkaniu wzmocniły Komisję Europejską w jej celach energetycznych. Pani Schmidt zaznaczyła, iż nadrzędnym celem europejskiej polityki energetycznej jest stworzenie konkurencyjnego i zrównoważonego rynku wewnętrznego, a także wydajne sieci, dywersyfikacja zasobów poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnych oraz zewnętrznie poprzez otwarcie nowych korytarzy dostaw i wydobycia w nowych krajach. W swojej prezentacji pani Schmidt przedstawiła m. in. charakterystykę i wyzwania rynku wewnętrznego energii, który jest kluczowym instrumentem dotyczącym zaopatrzenia mieszańców w energię, aspekty energetyki odnawialnej i związaną z tym rozbudowę sieci energetycznych w kontekście strategii „Europa 2020”. Pani Schmidt przedstawiła również elementy „Zielonej Księgi” polityki energetycznej post 2020 i poinformowała, iż Forum Parlamentów Południowego Bałtyku może wnieść aktywny wkład do Zielonej Księgi, ponieważ prace konsultacyjne będą trwały jeszcze do początku lipca.

Moderatorem pierwszej dyskusji panelowej: „Odnawialne źródła energii/infrastruktura energetyczna” był pan Jürgen Hingst, wydawca w redakcji aktualności stacji NDR w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Przewodniczący Krajowego Zrzeszenia Dziennikarzy-Reporterów Landtagu. W debacie w roli ekspertów udział wzięli:
Rudolf Borchert, Przewodniczący Komisji ds. Energii Parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego przedstawił aspekty transformacji energetycznej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, która obejmuje nie tylko rezygnację z energetyki jądrowej, ale przede wszystkim konsekwentne przestawienie z surowców kopalnych na energię odnawialną, mając na względzie zarówno redukcję emisji dwutlenku węgla, jak i wykorzystanie ogromnych szans ekonomicznych.
 
Tadeusz Żurek, Kierownik Referatu Planowania Energetycznego w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, który przedstawił Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, a w szczególności bezpieczeństwo i efektywność energetyczną, optymalizację i termomodernizację, kompleksy agroenergetyczne oraz aspekty rynku pracy.

Dr Monika Schaal, deputowana do Hamburgische Bürgerschaft, rzecznik spraw środowiskowych, energii i polityki ochrony konsumentów frakcji SPD, która z jednej strony wspomniała o realizacji Rezolucji X Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Hamburgu, a z drugiej strony wyraźnie pokazane było, że Hamburg, jako miasto, nie może być eksporterem energii, ale może to kompensować inteligentnymi działaniami począwszy od doradztwa na rzecz najemców lokali aż po klaster badawczy, który powstał w Hamburgu.

Sönke Bohm, pracownik na Uniwersytecie we Flensburgu w Katedrze Energetyki Odnawialnej w swojej prezentacji przedstawił scenariusze rozwoju energetyki, które prowadzić będą do pełnego 100% zaopatrzenia w energię z odnawialnych źródeł. Wspomniane były zmiany klimatyczne, czyli jedno z większych wyzwań, którymi trzeba sobie poradzić. Aby osiągnąć, tzw. cel dwóch stopni państwa do 2015 roku muszą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 80-98%, a przy wytwarzaniu energii elektrycznej prawie o 100%, co można osiągnąć poprzez zwiększenie efektywności i zmniejszenie zapotrzebowania oraz poprzez kompletne przejście na odnawialne źródła energii.

Dr inż. Carsten Reincke-Collon, firma Younicos AG Berlin, w swojej prezentacji przedstawił zasady krótkoterminowego magazynowania energii dla zabezpieczenia infrastruktury sieciowej. Zaprezentował cele rządu federalnego, jeżeli chodzi o udział w energii elektrycznej energii ze źródeł odnawialnych. Podkreślił znaczenie stworzenia odpowiednich ram regulacyjnych oraz konieczność budowania systemów, które przyczynią się do stabilizacji sieci energetycznych.

Na zakończenie pierwszego panelu tematycznego uczestnicy zostali poproszeni do wspólnego zdjęcia pamiątkowego.
Kolejnym obszarem tematycznym XI Forum była „Turystyka”. Wprowadzenie do zagadnienia zrobił pan Michael Deckert, dwif-Consulting GmbH, który przedstawił szanse dla rozwoju turystyki w okresie programowania 2014-2020, czyli co zmieni się i jaki to będzie miało skutki dla branży turystycznej. Zaakcentował, iż największe wsparcie otrzymają najsłabsze regiony, które otrzymają 80% środków, aby mogły pod względem standardów dorównać najsilniejszym regionom UE. Pan Deckert na pierwszym planie wskazał strategię wzrostu „Europa 2020”, która zawiera trzy aspekty: wzrost inteligentny, czyli impuls dala edukacji, badań i społeczeństwa informacyjnego, wzrost zrównoważony, czyli niska emisyjność, ochrona zasobów, ochrona środowiska i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost integracyjny, czyli inwestycje w kompetencje, edukację i rynek pracy. Zaznaczył, że planowania strategiczne na szczeblu unijnym kierują się właśnie na te wytyczne strategii „Europa 2020”, gdzie zdefiniowane są priorytety inwestycyjne, z których w kręgu zainteresowania pozostają trzy wybrane, tj. konkurencyjność, efektywność energetyczna i energie odnawialne oraz badania i innowacje. Turystyka w swej innowacji musi konkurować z innymi branżami i musi pokazać, że ma potencjał. Aby turystyka mogła wykorzystać szanse nowego okresu programowania, musi wykonać kilka kroków, a istotne jest to teraz, kiedy opracowywane są programy operacyjne. Podkreślił jednak to, iż w perspektywie długofalowej należy się uniezależniać od funduszy strukturalnych tak, aby turystyka mogła funkcjonować również bez funduszy pomocowych.

Moderatorem drugiej dyskusji panelowej: „Turystyka” był pan Michael Seidel, redaktor naczelny Schweriner Volkszeitung. W debacie w roli ekspertów udział wzięli:
Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Pomorskiego, która przedstawiła prezentację odnośnie współpracy transgranicznej w zakresie kreowania i przygotowywania kompleksowej oferty turystycznej, która jest dedykowana dla regionu południowego Bałtyku. Pani Dyrektor podkreśliła, że nasz region jest już dziś konkurencyjną destynacją turystyczną w skali Europy i Świata. Przedstawiła charakterystykę branży turystycznej regionu, aspekty przyciągające potencjalnego turystę, czyli sieci marin, trasy rowerowe, kulinaria, nowoczesne wzornictwo i tożsamość kulturalna, siec atrakcji kulturowych i przyrodniczych. Pani Chełkowska podkreśliła istotę komunikacji, w tym możliwości jej polepszania i unowocześniania oraz marketingu turystycznego, czyli jak dotrzeć do turysty i jak spowodować, żeby wrócił ponownie do naszego regionu.
 
Sonja Göttel, docent na Fachhochschule Westküste, zajmująca się zarządzaniem turystyką międzynarodową skupiła się na pytaniu, w jaki sposób jesteśmy zdolni do kooperacji w regionie południowego Bałtyku, ponieważ taka współpraca jest najważniejszym czynnikiem rozwoju turystyki. Pani Göttel zaznaczyła, iż wzrost konkurencyjności w tej branży powoduje konieczność tworzenia kompleksowych usług, wprowadzania innowacji. Jednocześnie intensyfikacja konkurencji zwiększa potrzebę intensywności współpracy, a w przyszłości tylko destynacje, które będą działały w sieci będą odnosiły sukces na rynku turystycznym. Podkreśliła, że jednoczesność kooperacji i konkurencji w turystyce się nie wyklucza. Konieczna jest współpraca w sieciach. Zdolność współpracy firm turystycznych i intensywność kooperacji w całym regionie są decydującymi elementami rozwoju regionów. Jeżeli w Regionie Południowego Bałtyku taka współpraca zostanie z sukcesem zrealizowana, powstanie sytuacja „win-win” – zysku dla regionów, zysku dla turystów i zysku dla oferentów turystycznych.

Jerzy Wcisła, Dyrektor Regionalnego Biura w Elblągu przekonywał uczestników do ujmowania spraw bałtyckich w połączeniu z drogami wodnymi łączącymi Bałtyk ze śródlądziem. Inspiracją dla tego tematu jest sytuacja w naszym kraju, mocno dotykająca portu elbląskiego, który swoich szans rozwojowych musi szukać we współpracy z portami trójmiejskimi i kaliningradzkim, jako pośrednik w dostarczaniu ładunków w głąb lądu. Drugim prezentowanym tematem była inicjatywa stworzenia projektu turystycznego w oparciu o bitwy morskie nad południowym Bałtykiem. Chodzi o to, by stworzyć kalendarz takich wydarzeń, otoczyć je innymi zdarzeniami i wspólnie promować.

Damian Greś, Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego w swoim wystąpieniu podkreślił, iż z całą pewnością poziom usług turystycznych w naszych regionach jest bardzo wysoki i mamy również bardzo różnorodną ofertę, skierowaną do różnych turystów. Turystyka w naszych regionach jest niewątpliwie ważną gałęzią gospodarki. Pan Dyrektor wyraził przekonanie, iż na bazie tego można tworzyć pewne projekty transgranicznych produktów i usług turystycznych. Kluczowym elementem jest szeroko zakrojona promocja. Przykładem w województwie może być Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Pan Greś wyraźnie zaznaczył, iż istotne jest dobre zdefiniowanie w przyszłej perspektywie źródeł finansowania, które pozwolą z jednej strony na rozwój infrastruktury, a z drugiej na zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń. Bardzo realne jest bowiem stworzenie i wypromowanie wspólnego produktu turystycznego w regionie południowego Bałtyku.

Bernd Fischer, Dyrektor Krajowego Zrzeszenia Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego przedstawił uczestnikom informację po konferencji dotyczącej architektury kąpielisk, gdzie pokazane było wyraźnie, że międzynarodowe pozycjonowanie Morza Bałtyckiego nie jest zależne jedynie od dziedzictwa kulturowego, ale od możliwości połączenia starego z nowym, w tym nowej interpretacji architektury kąpielisk, co pozwala nadać dużo lepszą pozycję tym destynacjom i poprawić wizerunek Morza Bałtyckiego w stosunku do wyznacznika, jakim jest Morze Śródziemne. Pan Dyrektor zapowiedział mające odbyć się we wrześniu tego roku Bałtyckie Forum Turystyczne, którego priorytetem są również działania mające na celu włączenie turystyki do katalogu wsparcia Unii Europejskiej.

Po zakończeniu dyskusji, szefowie delegacji poproszeni zostali o dokonanie wpisu do Księgi Pamiątkowej Parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W tym czasie zebrał się również zespół redakcyjny, który miał za zadanie wprowadzić ostateczne zmiany do tekstu rezolucji.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad uczestnicy Forum mieli okazję wysłuchać referatu Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pana Martin Schulz pt. „Europa w XXI wieku”. Przewodniczący w swoim wystąpieniu wezwał do przeprowadzenia reformy instytucjonalnej, a w szczególności podkreślił znaczenie i konieczność dalszej współpracy między regionami. Potwierdził i wyraźnie opisał naszą odpowiedzialność za regulację problemów regionalnych. Udział Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w Forum pokazuje uznanie dla tego rodzaju współpracy transgranicznej do poszukiwania rozwiązań problemów. Wykładu wysłuchali również uczniowie oraz studenci, którzy wzięli również aktywny udział w dyskusji wykazując tym samym duże zainteresowanie Europą oraz ideą europejską. 

Drugi dzień obrad rozpoczął panel „Zintegrowana polityka morska”. Wprowadzenie do tematyki zrobiło dwóch ekspertów – pani Johanna Schmidt z Komisji Europejskiej oraz dr Reinhard Lüken, dyrektor generalny Stowarzyszenia na rzecz budowy statków i inżynierii morskiej (Verband für Schiffbau und Meeretechnik e. V.).

Pani Johanna Schmidt przedstawiła zagadnienia dotyczące europejskiej polityki morskiej, szczególnie w zakresie tzw. błękitnego wzrostu, który jest morskim filarem strategii „Europa 2020”. Wyjaśniła, iż błękitna gospodarka składa się z działań i aktywności ekonomicznych, które związane są z oceanami, morzami i wybrzeżami. Gospodarka morska w UE stanowi ważną część PKB i obejmuje m. in. sektory: transport morski, turystyka i energetyka.  Koncepcja „błękitnego wzrostu” wg UE, to zrównoważony wzrost i zatrudnienie w oparciu o zasoby morskie, innowacje, działania naukowe i gospodarcze. Pani Schmidt zaznaczyła, iż obecnie trwają prace nad ocena oddziaływania dla energetyki morskiej, turystyki przybrzeżnej oraz przygotowywana jest ocena dla podmorskiego przemysłu wydobywczego. W swojej prezentacji poruszyła również zagadnienie dotyczące strategii dla Morza Bałtyckiego, która jest pierwszą strategią makroregionalną Unii Europejskiej i ma wielki potencjał do stymulacji „błękitnego wzrostu” w obszarze Morza Bałtyckiego. Podkreśliła, że programy operacyjne i umowy partnerskie powinny być powiązane ze strategią dla Morza Bałtyckiego i podała przykłady wsparcia ze strony UE – energetyka na morzu offshore, ochrona środowiska i zasobów naturalnych przez zrównoważone zarządzanie obszarami przybrzeżnymi, działania w zakresie przemysłu morskiego, ekoinnowacje wśród małych i średnich przedsiębiorstw, dywersyfikacja działań gospodarczych w obszarach morskich i przybrzeżnych, wspieranie edukacji morskiej, badań i nauki, wspieranie konkurencyjności poprzez instrumenty finansowe i wspieranie strategii akwenowych.

Dr Reinhard Lüken w swoim wystąpieniu zaznaczył, że poprzez zintegrowaną politykę morską zwrócono uwagę na ogromny potencjał tego obszaru i jak wiele można zrobić na morzu, ale oczywiście niczego nie da się zrobić bez statków. Pan dyrektor wymienił, jako istotne aspekty polityki morskiej, ochronę środowiska i bezpieczeństwo. Podkreślił również istotę regionów w tym biznesie. Dla przykładu podał, iż niemiecka gospodarka koncentruje się przede wszystkim na południu ze względu na silne centra przemysłowe, natomiast w regionach wygląda to inaczej – inna jest świadomość i zaangażowanie w konkretne obszary gospodarcze.

Moderatorem drugiej dyskusji panelowej był pan Lutz Schumacher, redaktor naczelny gazety Nordkurier. W debacie w roli ekspertów udział wzięli:
Dr Martin Kruse z Izby Przemysłowo-Handlowej w Kilonii rozpoczął wystąpienie stwierdzeniem, iż morze jest rynkiem wzrostu, którego użytkowanie intensyfikujemy i musimy to robić tak, aby było to z korzyścią dla wszystkich. Zaznaczył, iż od marca tego roku opracowywana jest przez KE dyrektywa. Podkreślił, jako przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej w Kilonii, iż propozycje KE wychodzą zbyt daleko, jeżeli chodzi o środowisko. Środowisko ma od początku priorytetową funkcję, co dla innych dziedzin gospodarki oznacza, że są one mniej istotne. Środowisko morskie jest pod ochroną i jest to ważne, ale nie powinno być dominujące. Pan Kruse wyraźnie zasygnalizował, iż należy wykorzystać zasoby i planować je tak, żeby możliwe były wszystkie funkcje wykorzystania, dlatego wszystkie kraje powinny uzgadniać swoje stanowiska.
Jochen Schulte, deputowany Parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego, podkreślił, iż występuje tu, jako sprawozdawca ds. zintegrowanej polityki morskiej Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego, działający na rzecz parlamentów reprezentowanych na forum, ale również sprawozdawca parlamentów z wszystkich państw basenu Morza Bałtyckiego. Odnosząc się do zarządzania strefami przybrzeżnymi zaznaczył, że regiony wyraźnie podkreślają swoje zainteresowania dotyczące regulacji w regionach. Pan Schulte wyraził przekonanie, że Komisja Europejska widzi wartość regionu Morza Bałtyckiego, czyli potencjał gospodarczy i ludnościowy, co pokazuje, iż jest to jeden z najsilniejszych obszarów gospodarczych w UE.

Marek Biernacki, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego zapytany o podejście do tematu z polskiego punktu widzenia zaznaczył, że pojęcie zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi ma historię dopiero ok. 10-letnią. W województwie pomorskim taka strategia została opracowana, ale ze względu na możliwe konflikty dotyczące rozbieżności z założeniami UE, idące za jej wdrożeniem, nie została do tej pory przyjęta, jako dokument. Pewne jej elementy zostały uwzględnione w Strategii Województwa Pomorskiego. Przewodniczący zaznaczył również, że cały obszar od Rugii, Wolina aż po Mierzeję Wiślaną, czyli w zasadzie całe polskie wybrzeże, to jest „Natura 2000”, co ma swoje dobre i złe strony. Dobre, ponieważ chronimy to, co cenne pod względem przyrodniczym, a z drugiej strony środowiska gospodarcze są niezadowolone, ponieważ wprowadzając pewne zapisy, w ogromnym stopniu ograniczamy możliwość rozwoju gospodarczego. Pan Biernacki zaznaczył, że dopóki nie znajdziemy sposobu na prowadzenie kompensat dla utrzymania obszaru „Natura 2000”, to prowadzenie zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi nie będzie miało wielu zwolenników.

Po zakończeniu części panelowej Prezydent Parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego zaprosiła szefów delegacji parlamentów regionalnych do wspólnego podpisania Rezolucji XI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku oraz listu intencyjnego skierowanego do organów Unii Europejskiej. Po uroczystym podpisaniu dokumentów pani Prezydent dokonała podsumowania całej konferencji oraz wręczyła delegacjom Gwiazdy Kościoła Zamkowego. Na koniec przedstawiciele delegacji mieli okazję podziękować gospodarzom Forum, a szef delegacji Obwodu Kaliningradzkiego, w imieniu Przewodniczącej Dumy, zaprosił na kolejne Forum Parlamentów Południowego Bałtyku do Kaliningradu. Planowany termin, to druga połowa 2014 roku.


Sporządziła
Monika Goździewska

 Galeria zdjęć z wyjazdu znajduje się na stronie >>>

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information