Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2013 r. Wrzesień 2013 r.

Wrzesień 2013 r.

 
**********

06 września 2013 r., godz. 12.00, sala nr 111 w siedzibie ZODR w Barzkowicach - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w dniu 24.06.2013 r. i 3.07.2013 r.

3. Funkcjonowanie ZODR w Barzkowicach w pierwszym półroczu 2013 r.

4. Aktualny stan zbioru zbóż w województwie zachodniopomorskim.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 


**********

 10 września 2013 r.,  godz. 10.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

3. Informacja z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2013 roku.

4. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

**********

 10 września 2013 r., godz. 13.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rewizyjna

Planowany porządek obrad:

1 Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;

2 Informacja Kierowników Zespołów Kontrolnych;

3 Kontrola Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy;

4 Sprawy różne i wolne wnioski;

5 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 31.07.2013 r.;

6 Zakończenie posiedzenia.


**********

11 września 2013 r.,  godz. 10.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

3. Informacja nt. SPZZOZ w Gryficach: kondycja finansowa oraz planowane inwestycje.

4. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą Sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

**********

11 września 2013 r., godz. 12.30, sala nr 8 (parter) - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

3. Doskonalenie nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 – Pani Dyrektor ZCDN Urszula Pańka

4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

- projekt uchwały Sejmiku nr 397/1/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Świnoujście w wysokości 125 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja, remont i wyposażenie budynku głównego MBP w Świnoujściu”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”

- projekt uchwały Sejmiku nr 398/1/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Kołobrzeg w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”

- projekt uchwały Sejmiku nr 400/1/13 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa

Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok,

- projekt uchwały Sejmiku nr 401/1/13 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

 

**********

16 września 2013 r., godz. 13.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku WZP m.in.:

- projekt uchwały nr 395/1/13 - W sprawie zajęcia stanowiska w sprawie budowy drugiej jezdni (północnej ) obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (województwo zachodniopomorskie) w ciągu drogi krajowej nr 10

- projekt uchwały nr 399/1/13 - W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023

- projekt uchwały nr 402/1/13 - w sprawie podpisania Konwencji o utworzeniu ugrupowania o nazwie Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie przyjęcia Statutu ugrupowania o nazwie Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością

- projekt uchwały nr 402/1/13 - W sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

**********

16 września 2013 r., godz. 15.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Miedzynarodowej  

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

- projekt uchwały Sejmiku nr 402/1/13 w sprawie podpisania Konwencji o utworzeniu ugrupowania o nazwie Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie przyjęcia Statutu ugrupowania o nazwie Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością

- projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Rezolucji XI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku

- projekt uchwały Sejmiku nr 400/1/13 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa

Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok,

- projekt uchwały Sejmiku nr 401/1/13 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

********** 

17 września 2013 r., godz. 09.30, sala nr 7 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w dniu 6 września 2013 r..

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku.

- Projekt uchwały nr 403/1/13 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

 

**********

17 września 2013 r., godz. 12.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rewizyjna

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawa skargi Newag S.A. z siedzibą w Nowym Sączu.

3. Sprawa skargi Espol Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uzupełnienie składu osobowego Zespołu Kontrolnego, wybór Kierownika Zespołu Kontrolnego.

4. Wnioski i zalecenia pokontrolne w związku z kontrolą Zarządu i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Przyjęcie protokołuposiedzenia Komisji w dniu 31.07.2013 r.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

**********

 19 -20 września 2013, Świnoujście, Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z Komisją Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Województwa Pomorskiego

 

19 września 2013 (czwartek)

-15:20-17:00 Wizyta studyjna na terenie terminalu LNG w Świnoujściu

-17:15-18:30 Zwiedzanie Fortu Gerharda – w ramach ochrony Dziedzictwa Pomorskiego

 

 20 września 2013 2013 (piątek)

09.30-12:30 Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z Komisją Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Województwa Pomorskiego

(Sala konferencyjna, Hampton by Hilton, ul. Wojska Polskiego 14, Świnoujście)

Porządek obrad:

1. Problemy rozwoju Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Świnoujścia

2. Współpraca uzdrowisk nadmorskich, Dariusz Śliwiński, Prezes Zarządu „Uzdrowiska Świnoujście" S.A.,Mateusz Korkuć, Prezes Zarządu „Uzdrowiska Kołobrzeg" S.A.

3. Droga S-6 – plany i perspektywy, Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

4. Pomorskie Dziedzictwo Kultury – „Perły Pomorza", Janina Kochanowska

5. Morska energetyka wiatrowa – szanse i ograniczenia, Oliwia Mróz, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

 

**********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information