Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności XIII Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (21 czerwca 2016)

XIII Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (21 czerwca 2016)

XIII Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się 21 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w sali plenarnej Sejmiku (ul. A. Mickiewicza 41).Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Sejmiku.

4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2015 ROK:
4.1 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok,
4.2 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 r.

5. Podjęcie uchwał:

5.1 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok,
5.2 zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038,
5.3 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego,
5.4 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/356/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, mieszkaniowych, wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz zasad ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie,
5.5 zmieniającej uchwałę Nr XXVI/358/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie,
5.6 zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/359/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie,
5.7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność województwa zachodniopomorskiego,
5.8 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Karlino – laureatowi Konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie, edycja 2016”, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz Rodziny,
5.9 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Zachodniopomorskie na rzecz Gminy Miasto Szczecin, za cenę obniżoną do 1 zł, nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulic Teofila Starzyńskiego i Zygmunta Starego,
5.10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej,
5.11 w sprawie przyjęcia oceny sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdania z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2015 roku,
5.12 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXIV/481/14 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Zachodniopomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
5.13 zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
5.14 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barwice oraz likwidacji aglomeracji Barwice wyznaczonej rozporządzeniem Nr 31/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 maja 2007 r.,
5.15 w sprawie przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego do projektu pn. „Wsparcie techniczne Interreg V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020” realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg VA), Pomocy Technicznej Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i składek wkładu publicznego do wspólnego budżetu Programu Wsparcia Technicznego, przeznaczenia z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wydatków związanych z realizacją projektu w maksymalnej wysokości 398.692 zł brutto, w tym prefinansowania do kwoty 397.590 zł brutto,
5.16 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zmiany ustawy Prawo Wodne,
5.17 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu statutu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego,
5.18 w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego znak: NK-3.4131.122.2016.EM z dnia 1 czerwca 2016 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XI/235/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
5.19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w trybie dotacji celowej Gminie Dziwnów z przeznaczeniem na pomoc w osiedleniu się na terenie Gminy ewakuowanej z Ukrainy rodziny polskiego pochodzenia.
5.20 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe EKO FIUK spółkę komandytową z siedzibą w Chojnicy i upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa,
5.21 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Panią Agnieszkę Curyl-Katholm i upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa,
5.22 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana Tadeusza Cieślaka i upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa,
5.23 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności zwiększenia kontraktu zawartego pomiędzy Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie a Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie na świadczenie usług zdrowotnych.


6. Informacja Zarządu i Przewodniczącego Sejmiku o działalności między sesjami:
 informacja o sytuacji szpitali wojewódzkich,
 informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za 2015 rok,
 sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego w roku 2015.

7. Interpelacje i zapytania do Zarządu Województwa oraz zapytania do Przewodniczącego Sejmiku.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad.


W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information