2s
Jesteś tutaj: Start XXXIV sesja Sejmiku - podjęte uchwały

Strona główna

XXXIV sesja Sejmiku - podjęte uchwały

SESJA SEJMIKU 20220526 138

Władze Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego otrzymały absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Decyzja podjęta została w czwartek, 26 maja 2022 roku podczas XXXIV sesji Sejmiku. Za było 19 Radnych Województwa, a przeciw 11. Udzielenie absolutorium poprzedziła debata nt. Raportu o stanie regionu.

 

Pierwsza, po dwóch latach pandemii, sesja Sejmiku w trybie stacjonarnym odbyła się w czwartek (26 maja). Obrady poprowadziła Przewodnicząca Sejmiku, Maria Ilnicka-Mądry.

Podczas sesji Marszałek Olgierd Geblewicz oraz Przewodnicząca Sejmiku Maria Ilnicka-Mądry wręczyli Złote i Srebrne Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego. Otrzymali je lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy placówek medycznych i urzędnicy odpowiedzialni za ochronę zdrowia. Wyróżnienia przyznano za wyjątkową aktywność w czasie pandemii koronawirusa. Trafiły do 11 osób:

Złote OHGZ przyznano:
1.    Pani Beacie Karakiewicz
2.    Panu Andrzejowi Kondaszewskiemu
3.    Panu Miłoszowi Parczewskiemu
4.    Pani Małgorzacie Usielskiej
5.    Pani Magdzie Wiśniewskiej


Srebrne OHGZ przyznano:
1.    Pani Justynie Borzym
2.    Panu Grzegorzowi Jagielskiemu
3.    Pani Dorocie Łabinowicz
4.    Pani Justynie Łyjak
5.    Pani Izabeli Napieracz-Trzosek
6.    Panu Jackowi Wróblewskiemu
Raport o stanie województwa
 
Marszałek Województwa oraz Dyrektor Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszalkowskiego zapoznali Radnych Województwa z Raportem o Stanie Województwa.

Dokument jest czwartym raportem opracowanym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dokument  podsumowuje działalność zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii czy uchwał sejmiku województwa. Pokazuje sprofilowane obszary aktywności samorządu regionalnego, istotne z punktu widzenia społeczności Pomorza Zachodniego (szczegóły w prezentacji).
 
Działania Zarządu Województwa, w kontekście raportu, pokazujemy w pewnych obszarach, w podziale na 10 przyjętych polityk. Dużym motorem napędu i rozwoju regionu jest nie tylko sam budżet województwa, ale w dużej części są to Fundusze Europejskie, które inwestujemy na Pomorzu Zachodnim. Są też to inne fundusze, które „przechodzą” przez nasz budżet. To m.in. fundusze centralne w postaci dotacji  rządowych czy celowe – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
 
Podejmowane działania, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju województwa, realizowane były w ramach poszczególnych obszarów, 10 polityk: kapitału oraz spójności społecznej, gospodarczej, rynku pracy, edukacyjnej, ekologicznej, turystycznej, kulturalnej, ochrony zdrowia, transportowej i samorządowej. W każdej wymienionej sferze realizowany był szeroki wachlarz aktywności i projektów, a znaczna część przedsięwzięć dofinansowana była z Funduszy Europejskich, w tym Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
W obszarze polityki kapitału oraz spójności społecznej realizowane były m.in. dotacje dla NGO, programy Region Wyrównanych Szans i Region dla Rodziny, projekty (w tym: Region Dobrego Wsparcia, Akademia Przyszłości, Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży, Kooperacja – efektywna i skuteczna, Azymut – Samodzielność, Regionalne Pogotowie Kryzysowe), zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich czy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. Wciąż jednak sporym wyzwaniem jest spadek liczby ludności czy ujemny przyrost naturalny. Dlatego też wiele rekomendacji, sformułowanych w 2021 r., pozostaje aktualnych na rok bieżący i zapewne także na kolejne lata.
 
Bardziej pozytywne informacje płyną z rynku pracy, choć nie oznacza to braku wyzwań i w tym obszarze (m.in. deficyt pracowników). Analiza wskaźników pokazuje jednak, że nie mieliśmy do czynienia – wbrew obawom części ekspertów – z pogorszeniem sytuacji na regionalnym rynku pracy.
 
Działania w ramach polityki rynku pracy są związane z polityką społeczną i gospodarczą. Mają sprzyjać rozwojowi aktywności zawodowej czy przeciwdziałać marginalizacji społecznej – mówił podczas sesji marszałek Olgierd Geblewicz.
 
W raporcie czytamy, że: „W IV kwartale, w porównaniu z I kwartałem 2021 r., został odnotowany wzrost wartości współczynnika aktywności zawodowej (wzrost o 3,2 p. proc.) oraz wskaźnika zatrudnienia (2,7 p. proc.). W 2021 r. odnotowano także wyraźny spadek stopy bezrobocia rejestrowanego. Od stycznia do grudnia liczba osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim zmniejszyła się o ponad 11 tysięcy osób, co znalazło odzwierciedlenie w wysokości stopy bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 r. na poziomie 7,1% (w styczniu wynosiła 8,8%)”.
 
Natomiast w obszarze polityki ochrony zdrowia sporym wyzwaniem było m.in. dostosowanie opieki zdrowotnej do uwarunkowań epidemiologicznych. Wydatki na realizację zadań w 2021 r. wyniosły 32,5 mln zł. To środki m.in. na budowę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, staże medyczne, działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktykę zagrożeń zdrowotnych czy wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia. Ponadto w obszarze zdrowia w 2021 r.  w ramach RPO WZ podpisano 40 umów o dofinansowanie, w których łączna kwota dofinansowania środkami UE wyniosła 111,4 mln zł.
 
W roku 2021 kwota 112,3 mln zł została przeznaczona na realizację polityki kulturalnej województwa zachodniopomorskiego. W tym m.in. na: dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Teatru Lalek „Pleciuga”,  Filharmonii Koszalińskiej, stypendia i nagrody marszałka, rozbudowę i modernizację Teatru Polskiego, budowę Morskiego Centrum Nauki, modernizację i rozbudowę historycznego folwarku Ogrody Przelewice czy ochronę zabytków. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wyniosły 63 mln zł z budżetu województwa.
 
W raporcie znajduje się także podsumowanie dotyczące prac prowadzonych na drogach wojewódzkich. I tak korzystając ze środków UE oraz własnych województwa, przebudowanych zostało 45,76 km odcinków dróg, kontynuowanych jest 35,69 km, realizacja kolejnych odcinków tj. przeszło 188 km dla których przygotowana jest dokumentacja projektowa będzie realizowana od 2022 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027, z czego 53,82 km rozpocznie się w 2022 r. Jednocześnie do 2025 r. ze środków własnych województwa zaplanowano przebudowę odcinków dróg uzupełniających inwestycje wykonywane w ramach RPO WZ 2014-2020 o długości ok. 40 km/rocznie.
 

Absolutorium za wykonanie budżetu

Plan dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok uchwalony w kwocie 1.125,3 mln zł został wykonany w wysokości 1.145,3 mln zł, natomiast wydatki zaplanowane na poziomie1.224,4 mln zł, zostały wykonane w wysokości 1.108,1 mln zł.
 
Wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 102,6%. W strukturze dochodów należy wskazać na wysoki udział w budżecie wpływów z tytułu udziałów województwa w podatkach dochodowych (28,9%). Ponadto duży udział w uzyskanych dochodach stanowiły również dotacje celowe i płatności z budżetu UE (28,4%) oraz subwencja ogólna (22,7%).

Na 165,7 mln zł niewykonanych wydatków, 94 mln zł dotyczą wydatków majątkowych, w tym w szczególności zadań, które kontynuowane będą w latach następnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2021 roku największą część wydatków budżetu stanowiły wydatki w dziedzinie transportu i łączności (47,6%). Spore kwoty wydatków przeznaczono na: kulturę  i ochronę dziedzictwa narodowego (10,3%), rodzinę, politykę i pomoc społeczną (7,5%), turystykę (3,9%), ochronę zdrowia (3,3%) oraz edukację, opiekę wychowawczą i naukę (2,6%).

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na koniec ubiegłego roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 37,2 mln zł. Warto podkreślić, że nadwyżka operacyjna osiągnęła po raz kolejny rekordowo wysoki poziom 280,3 mln zł, stanowiący ponad 24,5% dochodów ogółem, co jest istotne do oceny możliwości zaciągania kredytów oraz dalszego rozwoju województwa. Zadłużenie Województwa Zachodniopomorskiego na koniec 2021 roku wyniosło 393,5 mln zł i wynika z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Wykaz uchwał podjętych podczas XXXIV sesji Sejmiku:

1) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego wotum zaufania,
2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2021 rok,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
4) zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego,
5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż po cenie obniżonej lokalu użytkowego na rzecz Gminy Myślibórz,
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogard z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 roku programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard na lata 2020-2022”,
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 roku programu polityki zdrowotnej „Program dofinansowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina”,
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku,
9) w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Zachodniopomorskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo,
10) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obowiązku szczepienia osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osób wykonujących czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information