Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2015 r. Wrzesień 2015

Wrzesień 2015

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..

2 września 2015, godz.15.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Planowany temat obrad:
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Temat obrad - zachodniopomorska ziemia. 
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

4 września 2015, godz.10.00, świetlica w bloku dla Seniorów – Osiedle Lotnisko, ul. Śniadeckiego 11, Stargard Szczeciński - wspólne posiedzenie Komisji Doraźnej ds. Rodziny oraz Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 
Planowany porządek obrad: 
10.00 – 10.15 otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego – przyjęcie porządku obrad i protokołów z poprzednich posiedzeń. 
10.15 – 10.30 wprowadzenie do polityki społecznej Miasta Stargard Szczeciński - Prezydent Sławomir Pajor (lub Zastępca Prezydenta ds. społecznych).
10.30 – 11.15 prezentacja działań Miasta Stargard Szczeciński w obszarze polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rodziny i polityki senioralnej – przedstawiciel Miasta Stargard Szczeciński (prezentacja multimedialna – programy społeczne miasta).
11.15 – 11.45 – prezentacja modelu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pracy z osobami bezdomnymi na przykładzie Centrum Socjalnego Caritas w Stargardzie Szczecińskim.
11.45 – 12.30 zwiedzanie osiedla Seniorów oraz inkubatorów mieszkaniowych na Osiedlu Lotnisko (dla osób zagrożonych wykluczonych).
12.30 – 12.45 – przejazd do Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”, ul. Broniewskiego 2.
12.45 – 13.30 prezentacja systemu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (aktywizacja zawodowa i społeczna, usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych, mieszkania chronione) zwiedzanie Zakładu i mieszkań chronionych – Przewodniczący PSOUU w Stargardzie, Kazimierz Nowicki oraz Kierownik ZAZ – Przemysław Momot.
_______________________________

8 września 2015, godz.10.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Planowane inwestycje na drogach wojewódzkich i krajowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich – priorytety, problemy, wspólne rozwiązania.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na VII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

21 września 2015, godz.9.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rewizyjna
Planowany porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawa postępowania sądowego z powództwa Funduszu Kapitałowego RUBIKON S.A. we Wrocławiu przeciwko Województwu Zachodniopomorskiemu.
3. Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej w związku z kontrolą Muzeum Narodowego w Szczecinie w zakresie realizacji zadania: budowa pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy wraz z organizacją wystawy i wszelkich czynności z tym związanych za okres od 01.01.2009 r. do chwili obecnej oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Muzeum Narodowym w Szczecinie w ww. okresie.
4. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego dot. kontroli kompleksowej Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 01 stycznia 2012 r. do 15 czerwca 2014 r. ze szczególnym wskazaniem na kontrolę gospodarki finansowej jednostki oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w ramach funkcjonowania jednostki oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w wyżej wymienionym zakresie. 
5. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego w sprawie kontroli problemowej dot. zatrudnienia, przebiegu zatrudnienia, statusu pracowniczego, zwolnienia oraz okoliczności związanych ze świadczeniem pracy przez Pana R. S. w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 
6. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego dot. kontroli w zakresie realizacji nadzoru właścicielskiego Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wobec Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od roku 2013 do chwili obecnej. 
7. Sprawa skargi Pana M. C.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
10. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

21 września 2015, godz.11.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku.
4. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

21 września 2015, godz.13.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad) 
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Pomorska Droga Św. Jakuba – informacja nt. prac prowadzonych przy rewitalizacji zachodniopomorskiej części Drogi Św. Jakuba oraz plany rozwoju i promocji szlaków kulturowych biegnących przez teren Pomorza Zachodniego.
4. Promocja województwa poprzez sport w 2014 r. – informacja nt. zrealizowanych usług promocyjnych
5. Wyniki konkursu na witacz – prezentacja efektów.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
- wnioski związane z ujmowaniem w procesie planowania i projektowania modernizacji dróg budowy ścieżek pieszo –rowerowych.
- Informacja nt. odbytego w dn. 17-18 września br. posiedzenia z Komisją Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego
8. Zakończenie posiedzenia.

_______________________________

21 września 2015, godz.15.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt porządku obrad
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w dniu 20.05.2015 r. i 2.09.2015 r.
3. Gospodarowanie ziemią zachodniopomorską.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku: 
- Projekt Uchwały nr 131/1/15 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku WojewództwaZachodniopomorskiego Nr XXVI/362/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

22 września 2015, godz.11.30, sala sesyjna (I piętro) - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Planowany porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Ogłoszenia wyników konkursu pt. "Sierpień ’80 – jubileuszowe wydanie gazety lokalnej”.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Prezentacja Baltic Neopolis Orchestra.
5. Ocena Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 w zakresie kultury, oświaty i sportu – przedstawiciel Wydziału Zarządzania Strategicznego.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

_______________________________

24 września 2015, godz.10.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Prezentacja pt.: „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2028”.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na VII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

28 września 2015, godz.12.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku.
4. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

_______________________________

28 września 2015, godz.15.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rewizyjna
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej w związku z kontrolą Muzeum Narodowego w Szczecinie w zakresie realizacji zadania: budowa pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy wraz z organizacją wystawy i wszelkich czynności z tym związanych za okres od 01.01.2009 r. do chwili obecnej oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Muzeum Narodowym w Szczecinie w ww. okresie.
3. Sprawa skargi Pana M. C.
4. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego dot. kontroli kompleksowej Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 01 stycznia 2012 r. do 15 czerwca 2014 r. ze szczególnym wskazaniem na kontrolę gospodarki finansowej jednostki oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w ramach funkcjonowania jednostki oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w wyżej wymienionym zakresie. 
5. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego w sprawie kontroli problemowej dot. zatrudnienia, przebiegu zatrudnienia, statusu pracowniczego, zwolnienia oraz okoliczności związanych ze świadczeniem pracy przez Pana R. S. w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 
6. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego dot. kontroli w zakresie realizacji nadzoru właścicielskiego Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wobec Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od roku 2013 do chwili obecnej. 
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

 

 

 

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information